Referat generalforsamling 2021

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt mandag, den 14. juni 2021 kl. 12.00, på Mariehøj

 Kl. 12.00 mødte medlemmerne efter check af Coronapas. Der blev serveret 2 stk. smørrebrød hertil en øl eller vand.

 

Kl. 13.00 bød formand for Aktive Kvinder, Lisbeth Rasmussen, velkommen til generalforsamlingen, der grundet Coronapandemien først kunne finde sted denne dato. Lisbeth orienterede om dagens forløb.

På generalforsamlingen var der deltagelse af 42 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

 

Ad 1.   Valg af 2 stemmetællere

 

           2 stemmetællere blev valgt. Anni Brincker og Lise Dahm blev valgt.

 

 

Ad 2.   Valg af dirigent

 

Annette Nyholm blev valgt som dirigent, og takkede for dette.  Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 14 dage før afholdelse – her den 30.5. Denne generalforsamling dog med nogen forsinkelse, da det ikke kunne lade sig gøre på grund af Corona-pandemien, men ifølge vedtægterne er alt i orden.

 

Alle medlemmer har modtaget programoversigt for 2021 i december måned, desuden kan programmet med ændringer ses på hjemmesiden.

Generalforsamlingen var således korrekt varslet.

 

 

Ad 3.   Aflæggelse af formandens beretning, ved formand Lisbeth Rasmussen

 

Året 2020 har for os alle været et år, vi husker. Det var et år med nedlukning, aflysninger og frygt for Covid-19, men vi nåede da at gennemføre nogle af vores arrangementer.

 

Den 14. januar kom Pia Kjærsgaard og fortalte om sine travle og spændende år i politik. Hun startede med at gå rundt og give os alle hånden (det var før Corona) og hun holdt et spændende og interessant foredrag.

 

Den 4. februar var vi i Synagoen, hvor vi fik et spændende indblik i deres trossamfund og anderledes levevis. Vi fik rundvisning i den smukke bygning.

 

Den 18. februar holdt vi generalforsamling med frokost inden, og som sædvanligt Banko efter.

 

Den 3. marts besøgte vi Det Kongelige Teaters gamle scene, hvor vi kom omkring sceneteknikken, den store skræddersal med fantastiske kostumer og fik et kig ind i Dronningens salonloge.

 

Efter nedlukningen startede vi 1. september med en helt vidunderlig rundtur i Dyrehaven, hvor vi fik en masse at vide om skoven. Vi var heldige at se en kæmpe dyreflok med alle dyr repræsenteret.

 

22. september fik vi besøg af Lise Egholm, som fortalte om sin tid på Rådmandsgade skole, hvor hun gjorde en stor forskel for den brogede børneflok og deres ihærdige forældre.

 

Den 20. oktober kom Bjørli Lehrmann og fortalte om sit liv i dyreverden og de spændende TV-udsendelser, hun var med i.

 

Desværre måtte vi aflyse følgende arrangementer i nedlukningsperioderne:

 

17. marts, Anne Laxholm

31. marts, Tokai Universitetet

21. april, Tarek Alomar, der kom til Danmark for 5 år siden

05. maj, Tur til Hundested.

19. maj, Anne Haubek og Thomas Ubbesen.

09. juni, Sommertur til Sorø, som vi jo gentog år.

10. november, Reprisen.

24. november, Søster Anna Mirijam

08. december, Julefrokost i Søllerød Golfklub.

 

En del af aflysningerne vil blive gentaget næste år.

 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder.

 

Vi er gået over til tilmelding via NemTilmeld. Det fungerer rigtig fint for de fleste medlemmer, men vi er helt klar over, at der har været opstart-problemer. Vi arbejder benhårdt for at få det til at køre så problemfrit som muligt.
Lykke og Lissette vil give en helt dugfrisk opdatering om lidt.

I februar 2020 var vi 112 medlemmer - det var lige inden pandemien.
I dag er vi 84 Aktive Kvinder, det er en nedgang på 28.

Alt taget i betragtning, så må det vel være, hvad man kan forvente, når vi er ramt af en pandemi og har været tvunget til at aflyse en del møder. Det er jo desværre, hvad der er sket for mange foreninger.
Men vi er rigtig glade for, at så mange medlemmer trods alt har ønsket at holde fast i foreningen og troet på, det bliver godt igen.


Så tak til jer for det!

Vi har planlagt at gøre en indsats for at få nye medlemmer - vores mål er, at vi bliver ca. 100 medlemmer, så lige nu har vi 16 ledige pladser. Hvis du har nogle gode veninder, som skulle have lyst til at være medlem af foreningen, så er det nu, de skal slå til.

Vi glæder os til at tage fat på 2. halvår - og vi har mange spændende arrangementer, vi kan se frem til.

Jeg vil gerne sige tusinde tak kære Inga, Annette, Lykke, Lissette, Kirsten, Jytte og Birthe for det store arbejde I lægger for dagen. Også i år en stor tak til Vibeke og Marianne for hjælp til vores programlægning.

 

Ordstyreren konstaterede, at beretningen blev godkendt.

 

 

Ad 4.   Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

 

Kasserer, Inga Hjerring, indledte med at informere om, at vores revisorer, Margrethe Frank og Vibeke Dyrelund, havde vendt og drejet hvert bilag og fundet regnskabet i orden.

 

Inga Hjerring orienterede om kontingentnedsættelsen fra 300 kr. til 200 kr. for 2021 som kompensation for Corona situationen.

 

Endvidere orienterede Inga Hjerring om økonomien ved de sidste 2 afholdte arrangementer:

Der blev et underskud ved medlemsmødet i Barokhaven på grund af færre der deltog (der var budgetteret med 40 deltagere – der deltog 32 personer – i kr. 2000,-).

 

Underskud på Sommerturen – også fordi færre medlemmer deltog. (Budget 40 personer, der deltog 32 – i kr. 3.200,-).

 

I dag er vi kun 84 medlemmer, så indtægten bliver væsentligt nedsat. Vi forventer at gennemføre alle arrangementer til næste år.

 

Forventet underskud i år på ca. 20.000 kr., hvorefter beholdningen kommer ned på ca. 65.000 kr.

 

Dirigenten spurgte, om nogle havde spørgsmål til regnskabet, hvilket ingen havde. Budgettet, der var uddelt til alle, undlod vi at gennemgå.

 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

 

Ad 5.   Indkomne forslag

 

Pia Dalsfeldt havde foreslået at nedsætte det årlige kontingent for 2022 til 200 kr. Man bad om begrundelse herfor.

 

Pia Dalsfeldt begrundede bl.a. nedsættelsen med de manglende arrangementer, hvorfor kontingentet burde være på 200 kr. i 2022.

 

Inga Hjerring oplyste, at vi allerede havde nedsat kontingentet i indeværende år til 200 kr. på grund af de mange aflysninger. Desuden forventedes et underskud, som tidligere nævnt, på ca. 20.000 kr. på grund af færre indtægter.

 

Pia Dalsfeldt, der mente kontingentet for 2022 skulle være på kr. 200,- og ikke sættes op til kr. 300,-, bad om, at man stemte herom.

 

Vibeke Dyrelund fik ordet: Det er de færreste foreninger, hvor man betaler kr. 300,- pr. år, der gør noget ud af det. Vibeke mente, at vi bør fastholde et kontingent på kr. 300,-, møde til aktiviteterne og skaffe nogle flere medlemmer.

 

Dirigenten spurgte, om flere havde tilføjelser til kontingentet, hvilket ikke var tilfældet. Herefter blev der afstemning om kontingentet for 2022 skulle være kr. 200 eller kr. 300 pr. år.

 

Afstemningen blev til fordel for et kontingent på kr. 300,- pr. år. Forslaget blev således nedstemt.

 

 

Ad 6.   Fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022 på kr. 300.

 

Ingen havde kommentarer hertil, så det blev vedtaget at kontingentet for 2022 bliver kr. 300,- pr. år.

 

 

Ad 7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

På valg er Kirsten Meyer og Annette Gadegaard

Begge er villige til genvalg.

 

Kirsten Meyer og Annette Gadegaard blev genvalgt.


Jytte Rosen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bente Leisten er allerede udtrådt af bestyrelsen.

 

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen:

Susanne Holstein og Eva Thorsson.

 

Susanne Holstein og Eva Thorsson blev valgt ind i bestyrelsen.

 

 

Ad 8.   Valg af suppleanter, hver for et år.

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og Lissette Nielsen.

Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev genvalgt.

 

 

Ad 9.   Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

På valg er Jytte Busk. Bestyrelsen foreslår Jytte Busk, der er villig til denne post.

Jytte Busk blev valgt som revisorsuppleant.

 

 

Ad 10. Opdatering af NemTilmeld v. Lissette og Lykke

 

Lissette orienterede om det store arbejde med at implementere NemTilmeld, hvor den største udfordring har været YouSee. YouSee har opdateret deres sikkerhedssystem, og derfor er der nogle mailadresser, der ikke får alt udsendt, og det ender ofte i spammail, eller man får slet ikke mail.

 

Vi har tidligere sendt brev ud til alle medlemmer herom. Problemet ligger hos YouSee, og vi har ikke mulighed for at gøre yderligere.

 

Vort forslag kunne være, at man opretter en ny G-mail som kan køre sideløbende med eksisterende, eller man spørger pårørende om hjælp. Evt. få lov til at bruge vedkommendes mailadresse på vores medlemsliste og blive tilmeldt via den.

 

Flere medlemmer orienterede om problemer med at bruge NemTilmeld, en anden at der slet ikke var problemer med NemTilmeld i Blixen-klubben.

 

Konklusionen blev, at man vil tage kontakt til Blixen-klubben samt lægge ”Vejledning” ind på hjemmesiden.

Som hovedregel kan man altid regne med, at invitationen vil blive udsendt 14 dage før et arrangement, og I kan se på hjemmesiden, hvornår næste arrangement finder sted. Får I ikke invitation, må I gøre os opmærksom herpå.

 

 

Ad 11. Eventuelt

 

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til Eventuelt, hvilket ikke var tilfældet.

 

 

Annette Nyholm fik overrakt en buket blomster af formanden. Endvidere blev der sendt en buket til tidligere bestyrelsesmedlem, Jytte Rosen.

 

 

En fin og positiv dag, der sluttede ca. kl. 15.00.


På bestyrelsens vegne


Formand Lisbeth Rasmussen

Dirigent Annette Nyholm

Referent Annette Gadegaard