Referat fra 2018

Aktive Kvinder Rudersdal

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal

afholdt tirsdag, den 20. marts 2018

Referat af generalforsamlingen

 

Næstformand Lisbeth Rasmussen, bød velkommen til generalforsamlingen og orienterede om dagens forløb. Der var deltagelse af ca. 70 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

Ad 1. Valg af 2 stemmetællere

2 stemmetællere blev valgt: Eva og Henriette.

 

Ad 2. Valg af dirigent

Annette Nyholm blev valgt til dirigent og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet givet til næstformand Lisbeth Rasmussen.

 

Ad 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, ved næstformand Lisbeth Rasmussen

Det har været et meget turbulent år for os alle. I september mistede vi vores meget afholdte og dygtige formand Anne Grete Schädler, der på fornemste vis har bestyret formandsposten siden 2010. Vi savner hende i bestyrelsen.

Desuden har vi i årets løb mistet medlemmerne, Ida Holbek og Annette Hersom.

Lad os holde 1 minuts stilhed for de 3 afdøde. Æret være deres minde.

Det har selvfølgelig også været et godt år med meget fint fremmøde, og bestyrelsen har fået mange positive kommentarer til vores arrangementer.

Vi har fået plads til alle fra ventelisten, og der er således kommet 18 nye medlemmer i løbet af året. Vi byder derfor velkommen til alle nye medlemmer og beder dig rejse dig, når du bliver nævnt,

Vi byder velkommen til:

Mette Andersen, Karen Christensen, Mie Christophersen, Marianne Esbensen, Hanne Gylvin, Annette Hauge, Jette Haahr, Annie Johansen, Lykke Kibenich, Bengta Madsen, Karen McNeice, Nina Køedt Peschcke, inge Teilmann Petersen, Lise Petersen, Grazyna Poulsen, Laila Poulsen, Inger Svorin samt Inge Thrane.

Aktive Kvinder har haft 17 arrangementer i 2017 – 9 i foråret og 8 i efteråret.

• 17. januar havde vi besøg af Per Mikkelsen, med foredraget ”Drop pillerne fru Sørensen”.

• 21. februar – den årlige Generalforsamling med banko, afholdt på Mariehøj.

• Den 7. marts var vi på Nivågård med Storm P’s malerier. Ligeledes i marts kom Doris Marx og fortalte om de sidste fiskerkoner, dette arrangement foregik på Mariehøj den 21. marts.

• 4. april var vi på en guidet tur på Christianshavn, og på Mariehøj den 25. april fik vi besøg af Marianne Kibenich og Jens Nielsen, der sang og fortalte om deres spændende liv med titlen: ”Rundt om gårdsangerne”.

• 2. maj var vi på tur med bådfarten i Lyngby, efterfulgt af en dejlig frokost på restaurant Gordion. Den 16. maj på Mariehøj, kom operasanger Joachim Knop og underholdt med sang og gode historier.

• Den 13. juni havde vi vores årlige sommertur, der begyndte med stop i Lützhøfs Købmandsgård, efterfulgt af en dejlig frokost i Korsør, og til sidst en spændende rudvisning på Sprogø.

• 5. september. Efteråret begyndte med en hyggelig tur til Karen Blixens dejlige have, hvor frokosten blev nydt samme sted. 19. september på Mariehøj, kom journalist Kaare Skou og fortalte om ”Folketinget bag murene”.

• Den 3. oktober var vi på en spændende rundvisning i TV Byen, og den 24. samme måned på Mariehøj, kom skuespiller Vigga Bro og fortryllede os med spændende anekdoter.

• 7. november gik turen til Det Kongelige Festkøkken, og den 21. november havde vi et støttearrangement til Hospitalsklovnene, med besøg af hospitalsklovnen Charlotte Nefer, der levende fortalte om hendes vigtige arbejde. Aktive Kvinder gav kr. xxx til Charlotte Nefer’s arbejde.

• I årets sidste måned havde vi den 5. december en skøn julefrokost på Restaurant Nautilus i Vedbæk, og den 19. december sluttede vi af på Mariehøj, med sang af ”Carina Koret”.

Bestyrelsen har i alt holdt 10 bestyrelsesmøder, og vi har atter forsøgt at sætte et spændende program sammen for 2018.

En stor tak til Inga, Kirsten, Bente, Annette, Jonna, Birthe og Lillian for det kæmpe arbejde, I har gjort, jeg har virkelig haft en kæmpe hjælp af alle i dette svære år, og alle har været flittige og konstruktive ud over det sædvanlige.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 4.Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget blev foretaget af kasserer Inga Hjerring.

Regnskab og budget blev godkendt.

Endvidere informerede Inga Hjerring om foreningens nye hjemmeside: www.aktivekvinderrudersdal.dk

Et nyt medlem efterspurgte foreningens Vedtægter på hjemmesiden.

God idé, som bliver effektueret snarest.

 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 (kr. 300,-)

Det blev vedtaget, at kontingentet på kr. 300,- forbliver uændret i 2019.

 

Ad 6. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle forsalg.

 

Ad 7. Valg af formand og næstformand for 2 år

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Rasmussen som ny formand, og at suppleant Lillian Sivertsen indtræder som næstformand i bestyrelsen.

Lisbeth Rasmussen blev valgt som formand og Lillian Sivertsen blev valgt som næstformand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Inga Hjerring, der er villig til genvalg og Jonna Amdisen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Inga Hjerring blev genvalgt og Neel Bacher indtræder i bestyrelsen i stedet for Jonna Amdisen.

 

Ad 8. Valg af suppleanter, hver for 1 år

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og at Lissette Nielsen vælges som suppleant.

Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev valgt som suppleanter.

 

Ad 9. Valg af revisorer for 2 år

På valg er Jytte Busk der er villig til genvalg og Neel Bacher som ønsker at udtræde. Bestyrelsen foreslår, at Margrethe Frank indtræder som revisor.

Det blev vedtaget at Margrethe Frank indtræder som revisor i stedet for Neel Bacher.

 

Ad 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslår valg af Vibeke Dyrelund.

Vibeke Dyrelund blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 11. Eventuelt

Ingen forslag hertil.

Anette Nyholm takkede bestyrelsen for et fint arbejde gennem året.

 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. En dejlig frokostbuffet blev serveret før generalforsamlingen og efter denne blev der serveret kaffe og chokolade til Bankospillet. En rigtig god og positiv dag.

Copyright © Altiore.dk