Referat generalforsamling 2020


Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt tirsdag, den 18. februar 2020 kl. 12.00, på Mariehøj

 Formand Lisbeth Rasmussen, bød velkommen til generalforsamlingen og orienterede om dagens forløb. På generalforsamlingen var der deltagelse af 52 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

Ad 1.   Valg af 2 stemmetællere

 

           2 stemmetællere blev valgt.

 

Ad 2.   Valg af dirigent

 

Annette Nyholm blev atter valgt som dirigent, og takkede for dette.  Det blev konstateret, at generalforsam-lingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 14. dage før, iflg. Vedtægterne. Alle medlemmer har modtaget programmet for 2020 i december, hvorfor generalforsamlingen således var korrekt indvarslet.

 

Ad 3.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning, ved formand Lisbeth Rasmussen

 

Vi har igen haft et spændende år med mange gode oplevelser, og vi får løbende positiv respons fra vores medlemmer, det er vi meget glade for, det er jo lidt af et arbejde for hele bestyrelsen at stable 17 arrangementer på banen.

 

Vi har i 2019 fået 17 nye medlemmer, og i 2020 er der allerede 9, der har tilmeldt sig, så vi er nu oppe på 112 medlemmer.

 

Nye medlemmer i 2020:

Marie Louise Christoffersen, Gitte Bender, Christel Koppel, Bente Loesch, Bodil Westergaard, Lone Dahlgaard, Gitte Enevoldsen, Pia Maria Dalsfeldt og Birte Gruber.

 

Aktive Kvinder har igen haft 17 arrangementer i 2019, 10 i foråret og 7 i efteråret:

 

Den 15. januar holdt Erik Lindsø et spændende foredrag om en lang række af  Benny Andersens digte og sange og sammenholdt dem med Halfdan Rasmussens finurlige digte.

 

Den 5. februar havde vi en dejlig dag, hvor medlemmerne udfordrede hinanden i bowling i Hillerød. Dagen blev afsluttet med en herlig 3 retters middag.

 

Den 19. februar holdt vi som sædvanlig generalforsamling.

 

Den 5. marts var vi på Amalienborg Museet, hvor vi blev introduceret for en række af Dronningens kostumer, hun har lavet til nogle af vores mest elskede eventyr. Det var fantastisk at se hvor mange detaljer, sjove og smukke figurer hun havde lavet.

 

Den 1. marts var vi på søvnkursus. Her fik vi et foredrag om hvordan vi holder os aktive, med masser af søvn og hvor livsvigtigt det er at sove godt.

 

Den 2. april fik vi en meget spændende rundvisning i Carlsberg Byen af Frederik Lindskov, som desværre kom lidt for sent, men han var værd at vente på. Det var bidende koldt, men han fandt læ og sol, så det hjalp. Efterfølgende spiste vi frokost i Petersens Familiehave.

 

Den 16. april kom sprudlende Søs Egelind og holdt foredrag om canabis, og hvordan det havde hjulpet hende i de svære forløb, hun havde haft med kræft. Hun arbejder stadig på at få det gjort lovligt, så mange kan få lindring i deres svære sygdom.

 

Den 7. maj var vi med Hanne Nygaard på besøg i  Ballerup Bymuseum, hvor vi kom rundt på de gamle, idylliske gårde og haver og hørte om livet på landet for 100 år siden. Frokosten blev indtaget i Konditorgården.

 

Den 21. maj stillede tidligere politibetjent Ole C. Larsen spørgsmålet: hvad er ondskab. Han belyste 5 kriminalsager, som er kendt i offentligheden med spørgsmålet: er mennesket ondt? eller er det blot under handlingen.

 

Den 4. juni var vi på sommertur til Sofiero og Kullen, hvor vi startede med en spændende tur i Sofieros smukke have med en meget dygtig guide. Vi spiste en dejlig middag i stedets restaurant og kunne selv gå på opdagelse på slottet og haven. Herefter kørte vi til smukke Kullen med pausestop hos Flickorna Lundgren, inden turen gik hjem til Holte.

 

Efteråret startede den 3.september med en dejlig rundvisning med Ole Byrgesen i Arboretet i Hørsholm, hvor der er mere end 2000 arter af træer og buske. Vi spiste vores medbragte mad i haven.

 

Den 1. oktober var vi på byvandring i det smukke gamle Dragør, som blev efterfulgt af en hyggelig frokost på Færgekroen.

 

Den 22. oktober kom herlige Pernille Højmark og holdt foredrag om sin bog: ”Først nu forstår jeg intet” der handler om hendes spændende og udsvævende liv med fest, druk, svigt og kærlighed.

 

Den 22. november var vi på guidet tur på Designmuseet, hvor vi kom i museets forskellige afdelinger og genså mange af vores forskellige klenodier. Frokosten blev indtaget på Cafe Fremtiden, hvor vi fik middag.

 

Den 26. november var der musik på Mariehøj, Preben og Jens Jakob Nissen kom og underholdt med fantastisk sang og fortalte om Elvis Presleys spændende, men alt for korte liv fra gospel til rock.

 

Den 10. december afsluttede vi året i det sneklædte og pyntede Tivoli, hvor vi spiste frokost i Påfuglen.

 

Bestyrelsen har også i år holdt 10 bestyrelsesmøder, og vi har igen prøvet at sætte et alsidigt og spændende program sammen for 2020. Jeg vil gerne sige en varm og stor tak til Inga, Annette, Kirsten, Bente, Jytte, Lillian, Lissette og Birthe for det store arbejde I lægger for dagen, på arrangementerne på Mariehøj, udeture og programlægning.  Også en stor tak til vores hjælpere, Vibeke, Anne-Lene og Marianne, for jeres flotte indsats til vores nye program.

 

I begyndelsen af året afgik Kirsten Schytte ved døden. Hun mindedes med 1 minuts stilhed.

 

Ordstyreren konstaterede, at beretningen blev godkendt.

 

Ad 4.   Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

 

Kasserer Inga Hjerring fremlagde regnskabet, der var revideret af revisorerne Jytte Busk og Margrethe Frank.

 

Det blev oplyst, at der er fin balance mellem indtægter og udgifter for udflugterne.

Hvad angår arrangementer på Mariehøj, er der et underskud, som stort set svarer til den samlede kontingentindbetaling - så medlemmerne får valuta for kontingentet!


Kassereren oplyste i øvrigt, at vi skal betale 49 kr. hver måned for MobilePay, udover et mindre gebyr for hver indbetaling. Det er desværre vilkårene for at have MobilePay Erhverv.

Regnskabet blev i øvrigt gennemgået punkt for punkt.

 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Ad 5.   Godkendelse af ændring i vedtægterne

 

Skrivelse med forslag til ændringer i tegningsreglerne i vedtægterne, var tilgået medlemmerne sammen med foreningens program i december måned. Yderligere var der på alle borde et bilag, hvoraf ændringerne fremgik.


Inga Hjerring gennemgik den præcise ændring af ordlyden i vedtægterne og orienterede yderligere om, hvorfor bestyrelsen ønskede denne ændring. Det blev bl.a. forklaret, hvorfor de nuværende regler er ret tidskrævende og tunge at arbejde med.

 

Yderligere detaljer fremgår af vedhæftede bilag.

 

Ændringerne blev godkendt uden kommentarer.

  

Ad 6.   Fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 på kr. 300.

 

Ingen havde kommentarer hertil, så det blev vedtaget at kontingentet på kr. 300 forbliver uændret i 2021.

  

Ad 7.   Indkomne forslag

 

Der var ikke modtaget nogle forslag.

  

Ad 8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

På valg er Lisbeth Rasmussen og Inga Hjerring, der begge er villige til genvalg.
Lilian Sivertsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.         

                                          

Bestyrelsen foreslår, at Lykke Kibenich indtræder i bestyrelsen.

 

Lisbeth Rasmussen og Inga Hjerring blev genvalgt og Lykke Kibenich blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Ad 9.   Valg af suppleanter, hver for 1 år

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og Lissette Nielsen.

 

Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev genvalgt.

 

Ad 10. Valg af revisorer for 2 år

 

På valg er revisorerne Jytte Busk og Margrethe Frank. Margrethe Frank er villig til genvalg, hvorimod Jytte Busk ikke ønsker genvalg.


Bestyrelsen foreslår Vibeke Dyrelund som ny revisor.

 

Margrethe Frank og Vibeke Dyrelund blev valgt som revisorer.

  

Ad 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

På valg er Vibeke Dyrelund. Da Vibeke er villig til posten som revisor, skal en ny revisorsuppleant vælges. Bestyrelsen foreslår Jytte Busk, der er villig til denne post.

 

Jytte Busk blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 12. Eventuelt

 

Kvittering for betaling: Man forespurgte, om det var muligt at få en kvittering for sin betaling, således at man ikke skulle dokumentere dette ved møderne.

 

Bestyrelsen oplyste, at man er i gang med en alternativ måde at tilmelde/betale på – nemlig Nemtilmelding. Dette system er i støbeskeen p.t. og på ingen måde sat i gang. Indtil videre skal tilmelding og betaling foregå som hidtil.

 

Marianne Thousing forklarede kort, hvordan Nemtilmelding foregår. Marianne fortalte bl.a., at det er en nem løsning for brugeren og ikke mindst for bestyrelsen, der sparer meget tid. Medlemmet får med det samme en kvittering og bestyrelsen får en færdig liste over hvilke personer der er tilmeldt og har betalt.

 

Det blev understreget, at Nemtilmelding undersøges og på ingen måde er gældende. Såfremt det bliver indført, bliver alle medlemmer orienteret og undervist i brugen af det eventuelle nye system. Endvidere vil der blive taget hensyn til medlemmer, der ikke er elektronisk forbundet.

 

Ordstyreren spurgte om der var flere spørgsmål til Eventuelt, hvilket ikke var tilfældet.

 

 

Før selve generalforsamlingen blev der serveret en dejlig frokostbuffet samt øl og vand fra Cafeen på Mariehøj, efterfulgt af kaffe, der blev serveret til bankospillet.

 

Annette Nyholm fik overrakt en buket blomster af formanden. Endvidere blev der sendt en buket til tidligere næstformand Lillian Sivertsen.

 

 

En fin og positiv dag, der sluttede ca. kl. 14.30.


På bestyrelsens vegne


Formand Lisbeth Rasmussen, dirigent Annette Nyholm


Referent Annette Gadegaard

Bilag


FORELÆGGES VED GENERALFORSAMLINGEN 18. FEBRUAR 2020

ÆNDRING I VEDTÆGTERNE

 

 

 

PKT. 6.3

 

Nuværende ordlyd:

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningen tegnes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, det vil sige alle forhold angående bank, udlån/indlån o.lign.

 

Ændres til:

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

 

 

 

PKT. 7.1

 

Nuværende ordlyd:

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt.

 

Ændres til:

Foreningen tegnes af formand eller af næstformand eller af kasserer.

Formand eller næstformand eller kasserer kan meddele skriftlig fuldmagt.

 

  

Årsag til ændring

Med de nuværende tegningsregler, er det sådan, at alle bestyrelsesmedlemmer skal stille personligt i banken med ID (navn, adresse, CPR nr., billede), når der er behov for ændringer – f.eks. ved ændringer i bestyrelsen. Det er ret tidskrævende og tungt at arbejde med.

 

Vi har haft foreningskonsulent, Bo Eriksen, fra Kulturcenter Mariehøj til at gennemgå vores forslag til ovennævnte ændringer, og han anbefaler, at vi foretager denne ændring.