logo aktive kvinder rudersdal

Dansk Kvindesamfunds Gyrithe Lemche (th.) var kendt som en kras og kontroversiel kommentator i spørgsmål om kvindens stillingBlandet nyt fra Husmoderforeningen

Carla Meyer opskrift 1936 

Wienerschnitzel.

Der skal i almindelighed anvendes udskaaret Kalvekølle. Kødet skæres, bankes og formes som angivet i Teknik

XIII. De steges enten med eller uden Panering, og en Citronskive, hvorpaa lægges en benløs Sild, og 4 Kapers anbringes paa hver Schnitzel. Steges paa Pande.

Kartofler og Skysauce til.

P.s. Det er min erfaring (fra Tyskland), at man aldrig må "snyde" og bruge svinekød. Hvis man gør det alligevel, skal man kalde retten noget andet, fx "Jägerschnitzel".

Kvinder i Radiofornien 1925


Mandag den 8. maj 1925. Kjøbenhavns Radiofonistation (775 m). Kl. 3

Foredrag af formanden for Nordens Husmoderforbund. Fru Carla Meyer. 

"Nordens Husmødre og deres Samarbejde".

Direkte fra Husmoderkongressen i København 11.-17. maj 1925.

Dansk Kvindesamfund (Kilde: Dansk Kvindesamfund)

Dansk Kvindesamfund, ældste danske kvindeorganisation. Foreningen, som blev stiftet i 1871 af Gyrithe Lemche.

Dansk Kvindesamfunds første formålsparagraf betonede, at hensigten var "at hæve Kvinden i aandelig, sædelig og økonomisk Henseende og saaledes tillige gøre hende til et selvstændigere Medlem af Familie og Stat, navnlig ved at aabne hende Adgang til Selverhverv".

Frem til 1900 stod kampen overvejende om kvinders adgang til uddannelse og selverhverv samt om, at gifte kvinder skulle have rådighed over egne økonomiske midler. I Sædelighedsfejden i 1880'erne tog Dansk Kvindesamfund skarpt afstand fra mandlig usædelighed og fra dobbeltmoral.

1917 stiftelse af foreningen De Danske Husmoderforeninger bl.a. på initiativ af Forfatterinden Tit Jensen.

1996 skiftede foreningen navn til foreningen for Aktive Kvinder i Danmark (herunder Aktive Kvinder Rudersdal)

Beretning om de første år (1923-24) i Holte Husmoderforening

(Hentet fra bladet Husmoderen nr. 11 og 12, 1924)

 

Maj 1923

På Opfordring af Fru Carla Meyer (1877-1954) (stifter af Kbh.s Husmoderforening i 1917) indkaldtes der til et Møde på "Ny Holte Hotel". Det var til Hensigt at danne en Husmoderforening i Holte, men da der kun var mødt ca. 18 Damer, blev det vedtaget at afvente resultatet af et nyt Møde i Efteråret. Fru Carla Meyer holdt dog et interessant Foredrag om Husmodersagen herhjemme og i andre Lande.

 

Den 6. september 1923

Der indkaldtes Husmødrene i Holte atter til Møde, og denne Gang kom ca. 65 Damer til Stede. Efter at Fru Carla Meyer havde talt omfattende og kyndigt om Husmodersagen, vedtog Forsamlingen ved Håndsoprækning at stifte Holte Husmoderforening.  Efter denne konstituerende Generalforsamling foreviste Frk. Meyland-Smith Henkogning med "Konservator" og bagte "Muffins", som senere blev uddelt ved Kaffebordet.

 

Den 2. oktober 1923

Den stiftende generalforsamling afholdtes på "Ny Holte Hotel" den egentlige Generalforsamling med Fru Aagaard som Dirigent. Love vedtoges. 44 Medlemmer havde givet Møde. Senere demonstrerede Frk. Meyland-Smith fulgt af Husmødrenes levende Interesse forskellige Salater. Bagefter Kaffebord, og man vedtog som Regel at afslutte Medlemsmøderne på denne hyggelige Måde, hvor Husmødrene har Lejlighed til at drøfte fælles Interesser. Selvfølgelig betaler enhver for sig. Det vedtoges ligeledes som Regel at afholde Medlemsmøde den første Mandag i hver Måned, og af Hensyn til Ægtemændene og Hjemmenes Aftenhygge fra Kl. 2 Eftermiddag.

 

Den 5. november 1923

Den nystiftede Forening kom da sammen 5. November. 50 Medlemmer var til Stede foruden en Del betalende Gæster. Mødet åbnedes med meddelelse om 2 planlagte Kursus i Begyndelsen af 1924, nemlig Skræddersyning ved Fru Gemsøe og "Moderkundskab, Barnepleje og Kvindehygiejne" ved Fru Stamer.

 

Den 3. december 1923

Til Mødet den 3. December var mødt saa mange Husmødre, som vor Sal kunde rumme. I Anledning af den forestaaende Jul var foranstaltet en smuk Udstilling af hjemmebagte Kager i alle Genrer, fra de økonomiske daglige, til de fine, store festlige. Til indbyrdes Gavn og Glæde havde de udstillende Husmødre vedlagt Opskrifter paa alt, og gav Tilladelse til at forsyne sig, da Kaffen kom frem.

 

Den 7. januar 1924

Der var mødt ca. 60 Medlemmer for at høre Fru Carla Meyer tale om Varekundskab og Vareindkøb. Fru Meyer lagde særlig Husmødrene paa Sinde at købe danske Varer og faa de Handlende til at føre og reklamere med disse, samt at spare, hvor spares kunde, f.Eks. paa Gas, Sæbe o.s.v. Alle var glade ved Fru Meyers Elskværdige Besøg og vi skylder vor dygtige Landsformand hjertelig Tak for venlig og energisk Støtte. Ogsaa til Februar-mødet havde vi velvilligt Foredrag, nemlig af Skoleinspektrice, Frk. Margrethe Petersen, som talte overordentlig smukt om Hjemmets Forhold til Skolen.

 

Den 4. marts 1924

Afholdtes Generalforsamlig, som af Formanden indlededes med nogle faa Ord om vore Loves § 1, "at støtte, værne og fremme Hjemmets Sag". Derefter blev Zacharias Nielsens gode Sang til Kvinden afsunget, inden Formanden aflagde Beretning om det første Vinterhalvaars Virksomhed. Vor unge Forening tæller 87 Medlemmer, hvoraf den overvejende Del har besøgt Møderne. Kassereren fremlagde Regnskabet, som udviser et overskud af Kr. 28,06. Delegerede til Landsmødet valgtes. Da Generalforsamlingen var hævet, demonstreredes for de lærelystne Husmødre Bagning af Rundstykker og Wienerbrød, som fornøjede os ved Kaffebordene.

 

Den 1. og 2. december 1924

Holte Husmoderforening afholdt en overordentlig smuk og veltilrettelagt Udstilling. Det var et udmærket og righoldigt Program, der blev budt de mange Besøgende. Megen Lykke gjorde De Danske Husmoderforeningers Standardkøkken og stor Beundring vakte den nydelige og righoldige Udstilling af Håndarbejder, der ikke blot omfattede Broderier, men også mange andre Ting som Flettearbejder, malede Genstande m.m. Der var desuden Foredrag af Fru Carla Meyer og Professor Orla Jensen, ligesom der om Aftenen var Underholdning med Sang m.m.

Historien om 

Aktive Kvinder Rudersdal