logo aktive kvinder rudersdal

Vedtægter for Aktive Kvinder Rudersdal


1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Aktive Kvinder Rudersdal og foreningen er hjemmehørende i Rudersdal kommune.

2. Formål

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debat-skabende arrangementer. Foreningen kan udføre frivilligt socialt arbejde inden for folkeoplysningens rammer. Foreningen er partipolitisk neutral.

3. Medlemskab

3.1. Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for formålet.

3.2. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren inden årets udgang for at være gældende fra den førstkommende 1. Januar.

3.3. Et medlem, der ikke respekterer gældende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af foreningen, kan ekskluderes af foreningen på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, hvis 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor. Eksklusionen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen har truffet afgørelse herom.

4. Generalforsamling

4.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1. marts. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen er på valg hvert år

8. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år

9. Valg af revisorer for 2 år, 1 revisor er på valg hvert andet år

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år

11. Eventuelt

4.3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.4. Vedtagelse af forslag kræver almindeligt stemmeflertal.

4.5. Personvalg foregår skriftligt, hvis et medlem ønsker det.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Når et flertal i bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne kræver det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

6. Bestyrelse

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

6.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Personvalg foregår skriftligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Formanden vælges på generalforsamlingen eller af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig inden 8 dage med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan vælge at lede foreningen kollektivt.

6.3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. 

6.4. Bestyrelsens opgaver er at varetage foreningens og medlemmernes interesser i overensstemmelse med foreningens formål.

7. Tegningsregel

7.1. Foreningen tegnes af formand eller af næstformand eller af kasserer. Formand eller næstformand eller kasserer kan meddele skriftlig fuldmagt.

7.2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.

8. Kontingentbetaling

Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.

9. Regnskabsår og valg af revisor

Regnskabsåret er kalenderåret, og foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen.

10. Opløsning af foreningen

10.1. Såfremt foreningen ikke kan vælge en bestyrelse, kan den afgående bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål, at danne en bestyrelse.

10.2. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3 af stemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kun ja- og nej-stemmer regnes med i opgørelsen.

10.3. På den sidste ekstraordinære generalforsamling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af tiloversblevne midler efter afviklingsomkostninger. Midlerne skal anvendes til humanitært formål.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16.2.2010.

Pkt. 6.3. ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16.4.2017.

Pkt. 6.3. og pkt. 7.1. ændret på generalforsamlingen den 18.2.2020.